image banner
 • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN
 • VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
 • XÂY DỰNG -MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH -KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP- HỘ TỊCH
 • VĂN HÓA- XÃ HỘI
 • VĂN HÓA -THÔNG TIN
 • CÔNG AN XÃ
 • HỘI NÔNG DÂN
 • ĐOÀN THANH NIÊN
 • HỘI LHPN
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH
 • MẶT TRẬN
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Mê Linh
Chức danh:Cán bộ VPĐU
Điện thoại:0914045427
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0257.355.6600
Fax: 
Email: sonphuoc.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https:/sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn