image banner
TÀI CHÍNH -KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trần Đình Hoàng
Chức danh:
Điện thoại:0985759061
Email:trandinhhoan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/