image banner
VĂN HÓA -THÔNG TIN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Thơ
Chức danh:Công chức VHXH (VHTT)
Điện thoại:0356904273
Email:nguyenthitho@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/