image banner
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Thị Liên
Chức danh:
Điện thoại:Sô Thị Liên
Email:sothilien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/