image banner
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
La Thanh Phục
Chức danh:Chủ Tịch UBND
Điện thoại:0886425977
Email:lathanhphuc@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0257.355.6600
Fax: 
Email: sonphuoc.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https:/sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn