image banner
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thị Mê Linh
Chức danh:Cán bộ VPĐU
Điện thoại:0914045427
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 0257.355.6600
Fax: 
Email: sonphuoc.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https:/sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn