image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lục Thị Hồng Nụ
Chức danh:P.Chủ Tịch HĐND
Điện thoại:0362030491
Email:lucthihongnu@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Sô Văn Ví
Chức danh:Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0376353055
Email:sovanvi@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Phước
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Điện thoại: 02573556600
Fax: 
Email: ubndsonphuoc@phuyen.gov.vn
Website: https://http://sonphuoc.sonhoa.phuyen.gov.vn/